Toftøjevejs vejlaug
 
Forside
 
Regler og fælles vedligehold
 
Generalforsamlinger
 
Bestyrelse
 
Socialt på vejen
 
Området: Vanløse og engen
Generalforsamling_GF_arkiv
Regnskab og budget
pa12

Generalforsamlinger

Referat fra Toftøjevej Vejlaugs generalforsamling den 14.03.2018

 

Fremmødte:

Per Stengade & Ida Stengade nr. 3C, Flemming Madsen Ferringvej 12, Claus Bekker Jensen 9, Jens Hansen 15B, Jens Lang Rasmussen 25A,, Bodil Willer-Nielsen 3A, Jens Hansen 31A, Iben Trolle & Jens 31A, Karenn Clemmensen Lyngholmvej 51, Søren Thorbjørnsen 43, Torben Andersen 35B, Bjarne Rüdiger 37A, Regnar Mandsbjerg 1B.

 

 

Ad 1. Valg af dirigent

Per Stengade

 

Ad 2. Valg af referent

Søren Thorbjørnsen

 

Ad 3. Bestyrelsens beretning

 

Medlemsforhold:

-          47 medlemmer, og alle har betalt kontingent for sidste år

-          Tilflyttere siden sidst – velkommen:

Nr. 15D, Marlene Willemann Würgler & Niels Würgler Hansen

Nr. 25A, Pil Tove & Jens Lang Rasmussen

 

Bestyrelsen:

-          Cathrine trak sig pga. arbejdspres i august måned, og suppleant Jens indtrådte som bestyrelsesmedlem. Derfor mangler vi nu en suppleant (udover Morten) – tages op under punktet ’valg’!

 

Klimasikringsprojektet:

-          Blev diskuteret på den ordinære generalforsamling i marts og besluttet på den ekstraordinære generalforsamling i august – heldigvis med stort fremmøde – og med 36 stemmer for og 1 blank.

-          Prioritetsplan efterfølgende meddelt fra HOFOR: Toftøjevej i 2020 og Fossgaarden i 2021

-          Vi søger at indhente erfaringer fra de foreninger som får gennemført projekter i 2018 og 2019, så vi er bedst muligt rustet til vores eget projekt.

-          Arbejdsgruppen ser løbende på disse erfaringer (Morten, Bjarne, Torben, Per og jeg).

 

Efter sidste generalforsamling blev jeg kontaktet af kommunens nye tilsynsførende for Vanløse (Henriette Skovgaard) om lunken på Ferringvej. Henviste til Fossgaarden (tak til Flemming for informationen!), som lunken heldigvis hørte under.

 

Udskiftning af risten til en vejbrønd (ved nr. 18) og af hele vejbrønden (ved nr. 25A) pga. underminering fra rotter, betalt af vejlavet. Det er dyrt – hhv. 7.000 og 28.000 kr.

DERFOR: Hvis I ser rotter, så meld det straks til kommunen. Det er gratis at få dem ud og forhåbentlig forebygge skader på hus og vej!

Får I påbud om reparation, så tjek først med forsikringsselskabet, kontakt så Per – og sørg for at få flere tilbud fra kloakmestre.

 

Snerydning: Vi slipper sandsynligvis igen i sæsonen 2017-2018 med grundprisen, 7.500 kr. inkl. 6 rydninger. Institutionerne betaler 1/5 heraf.

 

Banken bad os om omfattende dokumentation for vejlavet som sådan og de enkelte bestyrelsesmedlemmer i henhold til hvidvaskloven.

 

Hjemmesiden er blevet opdateret af webmaster Bjarne Rüdiger: www.toftojevej.dk

-          Fotos fra arrangementer mv.

-          Historisk stof (vejen, bevaringsværdige huse mv.) – her må alle gerne bidrage med gamle fotos eller tegninger!

-          Materialet om skybrudsprojektet

 

Der er nogle udgåede vejtræer i den sydlige del ind mod institutionerne. Vi venter med udskiftning til efter gennemførelse af klimasikringsprojektet for at undgå graveskader på træerne. Til den tid søger vi kommunen om tilskud og taler med institutionerne om at dele udgiften.

 

Aktiviteter siden sidste generalforsamling:

-          Vejfest i juni på Kvanens grund

-          Fastelavnsfest samme sted

-          Medlemmerne brugte pavillonen tre gange i 2017.

 

Ad 4. Aflæggelse af regnskab

Ida – kasserer – gennemgik regnskabet. Underskud for året på 20 t.kr. – ekstraordinært stort vejvedligehold på 37 t.kr. Foreningen har fortsat 95 t.kr. stående på bankkonto i Arbejdernes Landsbank. Regnskabet blev godkendt.

 

Ad 5. Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag fra medlemmerne.

 

Forslag fra bestyrelsen (udsendt med indkaldelsen) om at ændre lovene med hensyn til § 3 – tage vare om vejanlæg herunder kloakanlæg – ændres til at tage hensyn til vejbane herunder vejbrønde. Dette er blot en præcisering. Generalforsamlingen godkender dette.

 

§ 7 ændres tillige således (ligeledes en præcisering) slettes: ”ved skriftlig afstemning” idet dette aldrig har været praktiseret. Desuden endnu en præcisering – slettes: ”bestyrelsen konstituerer sig med en sekretær” – idet bestyrelsen aldrig har benyttet sig af en fast sekretær.

 

Ovennævnte forslag kunne ikke besluttes på denne generalforsamling, da mindre end 50 % af medlemmer deltog – men tages op som punkter til næste år, hvor de kan besluttes i henhold til lovene.

 

Ad 6. Gennemgang af budget og fastsættelse af kontingent

Gennemgang af budget – forslag til særskilt post på vejvedligehold 20 t.kr. medfører et budgetteret underskud på 21 t.kr.

 

Forslag fra bestyrelsen til uændret kontingent for det kommende år på 500 kr.

 

Medfører de kommende år fortsat udgifter i den størrelsesorden som budgetteret for 2018 og realiseret i 2017, må bestyrelsen overveje fremover at sætte kontingentet op.

 

Budgettet blev godkendt.

 

Ad 7. Valg

a.       Formand – Regnar Mandsbjerg villig til genvalg – enstemmigt valgt

b.       Kasserer – Ida Stengade villig til genvalg – enstemmigt valgt

c.       3 bestyrelsesmedlemmer – Søren Thorbjørnsen, Jens Hansen og Per Stengade villige til genvalg – enstemmigt valgt

d.       2 suppleanter – Morten Olsen villig til genvalg – Jens Lang Rasmussen stillede op, og begge blev enstemmigt valgt

 

Ad 8. Valg af revisor og revisorsuppleant

Bjarne Rüdiger og Flemming Madsen blev genvalgt.

 

Ad 9. Eventuelt

Vi orienterer i god tid fremover inden der er arrangementer – fx fastelavn, så man kan planlægge bedre.

 

Bestyrelsen vil rykke Lokaludvalget/kommunen for udarbejdelse en pjece om vedligehold af hække og træer ud mod engen, så reglerne bliver præciseret for de enkelte grundejere.

 

Eventuelt lægge op på hjemmesiden oversigt over beboere og adresser. Formanden undersøger om det er tilladt.  

 

Vi har drøftet en fremgangsmåde hvorpå vi beslutter/godkender referatet fra generalforsamlingen. Referatet foreslås rundsendt umiddelbart efter generalforsamlingen og såfremt der er indvendinger kan man gøre indsigelse inden 14 dage herefter. Dette foreslås tilføjet i vedtægterne som et selvstændigt punkt.

 

Dette element kan godkendes på næste generalforsamling jf. også ad 5 ovenfor vedrørende de øvrige forslag til ændringer af foreningen love.

 

Bestyrelsen undersøger om der er en forsikringsmulighed på vejbrønde med videre.

 

Bestyrelsen undersøger i det kommende år, hvad en ny asfaltbelægning på hele vejen anslået vil koste, og inden for hvilken tidshorisont denne udgift forventeligt kommer til at ramme os alle sammen, hvor vi til den tid kommer til at skulle betale vores egen forholdsmæssige andel hertil udover kontingentbetalingen til vejlauget.

 

Sommerfest 16. juni.

 

Fælles arbejdsdag – laves forud for vejfesten samme dag – mødes om formiddagen og ordner bede o.a. og fester om eftermiddagen.

 

Radon–undersøgelse/-sikring – er der nogen der har fået noget af dette udført? Bivirkninger – stråling – radioaktiv gas – almindelig udsugning i især kælderen bør også være tilstrækkeligt, og en uigennemtrængelig tape kan også udbedre radon-indtrængen hvis der fx er radiatorføring, og man tætner med en sådan specialtape.

 

Et medlem havde foreslået container til haveaffald, betalt af vejlauget – kunne det være en god ordning ? Har nogen behov for dette eller hvad er tanken bordet rundt? Ingen særlige ønsker om dette, så forslaget er faldet.

 

Borgerpanel som de enkelte kan melde sig til: gå ind på Vanløse Lokaludvalgs hjemmeside. Ny bydelsplan for Vanløse kan også ses på denne hjemmeside. Ny udviklingsplan for Damhussøen, Damhusengen og Krogebjergparken – gå ind på Google – ”Damhussøen 2017” og se her.

 

 

Referent: Søren Thorbjørnsen, Toftøjevej 43

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Toftøjevejs Vejlaug

onsdag den 16.8.2017 kl. 19.30

 

 

Formand Regnar Mandsbjerg bød velkommen til beboerne og til repræsentanterne fra HOFOR, Sara Kirstine Bastholm, og fra Niras, Christian Mathias Rundblad.

24 parceller var repræsenteret på mødet

 

Dagsorden for mødet:

 

1. Valg af dirigent

 

2. Valg af referent

 

3. Klimatilpasningsprojektet på Toftøjevej

 

4. Eventuelt

 

 

 

1. Valg af ordstyrer

 

Morten Skovgaard Olsen, suppleant til bestyrelsen.

 

 

2. Valg af referent.

 

Jens Holm Hansen og Per Stengade, bestyrelsesmedlemmer.

 

Morten konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt efter lovene.

 

Mødedeltagerne blev afkrydset på liste af Ida Stengade, kasserer.

 

 

3. Klimatilpasningsprojektet

 

Regnar Mandsbjerg og Torben Andersen gav et referat af arbejdsgruppens arbejde op til generalforsamlingen (arbejdsgruppen består af Morten Olsen, Torben Andersen, Bjarne Rüdiger, Per Stengade og Regnar Mandsbjerg). På de afholdte arbejdsgruppemøder og møder med Niras og HOFOR har der været fokuseret på våde lavtliggende områder på vejen, sammenkobling af klimatilpasnings- og skybrudsplan samt rørledning og afvanding til 100-årsgrøften mod Damhusengen.

 

PÂ dagens generalforsamling er det klimatilpasningsprojektet der skal tages stilling til.

 

Regnar gav på baggrund af generalforsamlingen den 14. marts 2017 en gennemgang af matrikuleringen af Toftøjevej. Selve vejbanen blev først i 2013 matrikuleret af Tinglysningsretten på vegne af Geodatastyrelsen med tre særskilte matrikelnumre (nord, syn og stikvejen) med angivelsen ’Anden adkomst’. Det betyder, at de enkelte beboere kun ejer selve deres grund og ikke et stykke af vejbanen. Interesserede kan henvende sig til Regnar eller slå op i tingbogen.dk. Som følge deraf kan generalforsamlingen frit beslutte, om der skal oprettes et klimatilpasningsprojekt som foreslået, med 9 grønne regnvandsbede, der placeres på vejen.

 

Hvis beboerne siger ja tak til at oprette klimatilpasningsprojektet underskriver vejlavets bestyrelse en aftale med HOFOR.

 

Detailplanlægningen bliver foretaget i samarbejde mellem HOFOR, rådgiver og vejlavet i overensstemmelse med kommunens ønsker om et grønt udtryk og en teknisk løsning der virker.

 

Der skal foretages boreprøver, der viser hvor højt grundvandet står i området og om der er mulighed for nedsivning. Hvis ikke, skal regnbedene udelukkende oprettes som forsinkelsesbassiner med tilslutning til kloaknettet på vejen. Boreprøverne foretages, når det forventes at grundvandet står højt. Der tages prøver fordelt på hele Toftøjevej, og arbejdsgruppen vil pege på vigtige boresteder.

 

Der oprettes ud over de nuværende vejbede yderligere 3 bede i den nordlige ende af Toftøjevej, så der her bliver 6 regnvandsbede i alt, samt 3 nye i den sydlige ende af vejen. Sidstnævnte bliver alle placeret på den østlige side af vejen pga. underjordiske ledninger på vestsiden. Dette vejstykke ligger ind mod institutionerne, og HOFOR bekræftede, at de ville sikre tilslutning til løsningen fra dem og/eller fra kommunen.

 

På stikvejen (Blindtarmen) undersøges muligheden for at lave et forsænket bed i græsarealet langs vejen med mulighed for, at udtrykket svarer til det nuværende udseende; græsset kan evt. slås af beboerne, hvis de 2 årlige vedligehold, der omfattes af projektet, ikke er nok.

 

Der blev holdt en pause i mødet, hvor der kunne ses/studeres de plancher af projektet, der var opsat på væggene. Både det tekniske og placeringen af bedene.

 

Mødet fortsatte med spørgsmål til, hvorvidt beboerne kan komme med indvendinger vedrørende placeringen af bedene og vejristenes evt. fremtidige placering. De blev besvaret af både Niras og HOFOR, så godt det er muligt med nuværende viden om grundforholdene; det blev samtidigt understreget, at det er vigtigt at det tekniske virker (forsinkelse af vandet ved større regnskyl). Alle beboere er meget velkomne til at komme med viden og input til arbejdsgruppen om særlige forhold på vejen ved deres hus. Vejlavet er mellemmand for at sikre, at koordineringen fungerer.

 

Der blev spurgt til de tekniske løsninger omkring faskiner, sommer/vinter-forholdene, omkring snerydningen og hvordan man kan løse problemet med lukkede vejriste, samt vand der skal ledes på tværs at vejen over til regnbedene. Der blev foreslået, at der lægges en lang rist på tværs af vejen de stedet hvor en hulning af vejen (vandrende, ’Irish crossing’) kræves.

 

Der blev spurgt om det er muligt, at der kan blive en høring på et møde, når projektet er på vej til at blive detailplanlagt. HOFOR/Niras svarede, at der løbende bliver arbejdet/orienteret med vejlavets kontaktperson der koordinerer, og påpegede igen, at det er et teknisk projekt der skal virke, og at det er vigtigt for alle parter, at der er tilfredshed med placering og udseendet/udtrykket. Det vil give ændringer på vejen, men det vil ikke påvirke indkørsler og adgangsveje til grundene, men påvirke parkering på vejen, da vejbedene jo optager noget plads.

 

Det blev påpeget, at der gennem årene ikke har været nemt at få de nuværende vejbede vedligeholdt af beboerne. Så hvordan skal det så gøres, når der kommer ni vejbede, og hvad med parkeringen, som er problematisk i forvejen, når der er fodboldkampe på Damhusengen. Der blev givet tilsagn fra bestyrelsen om at kontakte kommunen vedrørende indførelse af parkeringsregler eller –forbud, når vi ved mere om placeringerne i projektet.

 

Der blev gjort opmærksom på, at der ikke bliver saltet på Toftøjevej, så at dette ikke kræver lukning af vejristene/faskinerne om vinteren. Og vejbedene bør indrettes med skrå tilpasning ved ristindløb på en sådan måde, at fejemaskinen ikke samler snebunker i hjørnerne, som derved blokerer for afvandingen af vejen. Selv om vejbedene omkranses af kantsten skal sikres, at der ikke kan parkeres i vejbedene.

 

Det blev bekræftet af HOFOR, at der bliver tænkt på de løsninger der er nødvendige i samarbejde med kommunen – åbne/lukke vejbrønde i sommer/vinter-perioderne, kontakten til vejlavet angående nødvendig vedligehold mv.

 

Der blev spurgt til om, der bliver hævet kantsten på vejen som led i projektet, det blev der svaret nej til.

 

Derefter blev der delt stemmesedler ud af Ida og samlet ind til ordstyreren, som sammen med Bjarne (revisor) talte sedlerne sammen. Resultatet blev 35 ja og 1 blank, hvilket blev kontrolleret med antallet af de fremmødte medlemshusstande på generalforsamlingen og de afleverede  fuldmagter. Projektet blev dermed vedtaget og vil fortsat blive fulgt af arbejdsgruppen.

 

Ordstyreren takkede for fremmødet og for de gode bidrag til diskussionen.

 

 

4. Eventuelt

 

Intet.

 

 

 

Ref. Jens Holm Hansen

 

 

 

 

 

 


Referat af ekstraordinær generalforsamling i Toftøjevejs Vejlaug

onsdag den 16.8.2017 kl. 19.30

 

 

Formand Regnar Mandsbjerg bød velkommen til beboerne og til repræsentanterne fra HOFOR, Sara Kirstine Bastholm, og fra Niras, Christian Mathias Rundblad.

24 parceller var repræsenteret på mødet

Dagsorden for mødet:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Klimatilpasningsprojektet på Toftøjevej

4. Eventuelt

 1. Valg af ordstyrer

 Morten Skovgaard Olsen, suppleant til bestyrelsen.

2. Valg af referent.

Jens Holm Hansen og Per Stengade, bestyrelsesmedlemmer.

Morten konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt efter lovene.

 Mødedeltagerne blev afkrydset på liste af Ida Stengade, kasserer.

 3. Klimatilpasningsprojektet

Regnar Mandsbjerg og Torben Andersen gav et referat af arbejdsgruppens arbejde op til generalforsamlingen (arbejdsgruppen består af Morten Olsen, Torben Andersen, Bjarne Rüdiger, Per Stengade og Regnar Mandsbjerg). På de afholdte arbejdsgruppemøder og møder med Niras og HOFOR har der været fokuseret på våde lavtliggende områder på vejen, sammenkobling af klimatilpasnings- og skybrudsplan samt rørledning og afvanding til 100-årsgrøften mod Damhusengen.

På dagens generalforsamling er det klimatilpasningsprojektet der skal tages stilling til.

Regnar gav på baggrund af generalforsamlingen den 14. marts 2017 en gennemgang af matrikuleringen af Toftøjevej. Selve vejbanen blev først i 2013 matrikuleret af Tinglysningsretten på vegne af Geodatastyrelsen med tre særskilte matrikelnumre (nord, syn og stikvejen) med angivelsen ’Anden adkomst’. Det betyder, at de enkelte beboere kun ejer selve deres grund og ikke et stykke af vejbanen. Interesserede kan henvende sig til Regnar eller slå op i tingbogen.dk. Som følge deraf kan generalforsamlingen frit beslutte, om der skal oprettes et klimatilpasningsprojekt som foreslået, med 9 grønne regnvandsbede, der placeres på vejen.

Hvis beboerne siger ja tak til at oprette klimatilpasningsprojektet underskriver vejlavets bestyrelse en aftale med HOFOR.

Detailplanlægningen bliver foretaget i samarbejde mellem HOFOR, rådgiver og vejlavet i overensstemmelse med kommunens ønsker om et grønt udtryk og en teknisk løsning der virker.

Der skal foretages boreprøver, der viser hvor højt grundvandet står i området og om der er mulighed for nedsivning. Hvis ikke, skal regnbedene udelukkende oprettes som forsinkelsesbassiner med tilslutning til kloaknettet på vejen. Boreprøverne foretages, når det forventes at grundvandet står højt. Der tages prøver fordelt på hele Toftøjevej, og arbejdsgruppen vil pege på vigtige boresteder.

Der oprettes ud over de nuværende vejbede yderligere 3 bede i den nordlige ende af Toftøjevej, så der her bliver 6 regnvandsbede i alt, samt 3 nye i den sydlige ende af vejen. Sidstnævnte bliver alle placeret på den østlige side af vejen pga. underjordiske ledninger på vestsiden. Dette vejstykke ligger ind mod institutionerne, og HOFOR bekræftede, at de ville sikre tilslutning til løsningen fra dem og/eller fra kommunen.

På stikvejen (Blindtarmen) undersøges muligheden for at lave et forsænket bed i græsarealet langs vejen med mulighed for, at udtrykket svarer til det nuværende udseende; græsset kan evt. slås af beboerne, hvis de 2 årlige vedligehold, der omfattes af projektet, ikke er nok.

Der blev holdt en pause i mødet, hvor der kunne ses/studeres de plancher af projektet, der var opsat på væggene. Både det tekniske og placeringen af bedene.

Mødet fortsatte med spørgsmål til, hvorvidt beboerne kan komme med indvendinger vedrørende placeringen af bedene og vejristenes evt. fremtidige placering. De blev besvaret af både Niras og HOFOR, så godt det er muligt med nuværende viden om grundforholdene; det blev samtidigt understreget, at det er vigtigt at det tekniske virker (forsinkelse af vandet ved større regnskyl). Alle beboere er meget velkomne til at komme med viden og input til arbejdsgruppen om særlige forhold på vejen ved deres hus. Vejlavet er mellemmand for at sikre, at koordineringen fungerer.

Der blev spurgt til de tekniske løsninger omkring faskiner, sommer/vinter-forholdene, omkring snerydningen og hvordan man kan løse problemet med lukkede vejriste, samt vand der skal ledes på tværs at vejen over til regnbedene. Der blev foreslået, at der lægges en lang rist på tværs af vejen de stedet hvor en hulning af vejen (vandrende, ’Irish crossing’) kræves. 

Der blev spurgt om det er muligt, at der kan blive en høring på et møde, når projektet er på vej til at blive detailplanlagt. HOFOR/Niras svarede, at der løbende bliver arbejdet/orienteret med vejlavets kontaktperson der koordinerer, og påpegede igen, at det er et teknisk projekt der skal virke, og at det er vigtigt for alle parter, at der er tilfredshed med placering og udseendet/udtrykket. Det vil give ændringer på vejen, men det vil ikke påvirke indkørsler og adgangsveje til grundene, men påvirke parkering på vejen, da vejbedene jo optager noget plads.

Det blev påpeget, at der gennem årene ikke har været nemt at få de nuværende vejbede vedligeholdt af beboerne. Så hvordan skal det så gøres, når der kommer ni vejbede, og hvad med parkeringen, som er problematisk i forvejen, når der er fodboldkampe på Damhusengen. Der blev givet tilsagn fra bestyrelsen om at kontakte kommunen vedrørende indførelse af parkeringsregler eller –forbud, når vi ved mere om placeringerne i projektet.

Der blev gjort opmærksom på, at der ikke bliver saltet på Toftøjevej, så at dette ikke kræver lukning af vejristene/faskinerne om vinteren. Og vejbedene bør indrettes med skrå tilpasning ved ristindløb på en sådan måde, at fejemaskinen ikke samler snebunker i hjørnerne, som derved blokerer for afvandingen af vejen. Selv om vejbedene omkranses af kantsten skal sikres, at der ikke kan parkeres i vejbedene.

Det blev bekræftet af HOFOR, at der bliver tænkt på de løsninger der er nødvendige i samarbejde med kommunen – åbne/lukke vejbrønde i sommer/vinter-perioderne, kontakten til vejlavet angående nødvendig vedligehold mv. 

Der blev spurgt til om, der bliver hævet kantsten på vejen som led i projektet, det blev der svaret nej til.

Derefter blev der delt stemmesedler ud af Ida og samlet ind til ordstyreren, som sammen med Bjarne (revisor) talte sedlerne sammen. Resultatet blev 35 ja og 1 blank, hvilket blev kontrolleret med antallet af de fremmødte medlemshusstande på generalforsamlingen og de afleverede  fuldmagter. Projektet blev dermed vedtaget og vil fortsat blive fulgt af arbejdsgruppen.

Ordstyreren takkede for fremmødet og for de gode bidrag til diskussionen.

4. Eventuelt

Intet. 

Ref. Jens Holm Hansen

 

 

 

 

/opd20018

 
Forside
 
Regler og fælles vedligehold
 
Generalforsamlinger
 
Bestyrelse
 
Socialt på vejen
 
Området: Vanløse og engen