Toftøjevejs vejlaug
 
Forside
 
Regler og fælles vedligehold
 
Generalforsamlinger
 
Bestyrelse
 
Socialt på vejen
 
Området: Vanløse og engen
Generalforsamling_GF_arkiv
Regnskab og budget
pa12

Generalforsamlinger

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Toftøjevejs Vejlaug

onsdag den 16.8.2017 kl. 19.30

 

 

Formand Regnar Mandsbjerg bød velkommen til beboerne og til repræsentanterne fra HOFOR, Sara Kirstine Bastholm, og fra Niras, Christian Mathias Rundblad.

24 parceller var repræsenteret på mødet

Dagsorden for mødet:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Klimatilpasningsprojektet på Toftøjevej

4. Eventuelt

 1. Valg af ordstyrer

 Morten Skovgaard Olsen, suppleant til bestyrelsen.

2. Valg af referent.

Jens Holm Hansen og Per Stengade, bestyrelsesmedlemmer.

Morten konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt efter lovene.

 Mødedeltagerne blev afkrydset på liste af Ida Stengade, kasserer.

 3. Klimatilpasningsprojektet

Regnar Mandsbjerg og Torben Andersen gav et referat af arbejdsgruppens arbejde op til generalforsamlingen (arbejdsgruppen består af Morten Olsen, Torben Andersen, Bjarne Rüdiger, Per Stengade og Regnar Mandsbjerg). På de afholdte arbejdsgruppemøder og møder med Niras og HOFOR har der været fokuseret på våde lavtliggende områder på vejen, sammenkobling af klimatilpasnings- og skybrudsplan samt rørledning og afvanding til 100-årsgrøften mod Damhusengen.

På dagens generalforsamling er det klimatilpasningsprojektet der skal tages stilling til.

Regnar gav på baggrund af generalforsamlingen den 14. marts 2017 en gennemgang af matrikuleringen af Toftøjevej. Selve vejbanen blev først i 2013 matrikuleret af Tinglysningsretten på vegne af Geodatastyrelsen med tre særskilte matrikelnumre (nord, syn og stikvejen) med angivelsen ’Anden adkomst’. Det betyder, at de enkelte beboere kun ejer selve deres grund og ikke et stykke af vejbanen. Interesserede kan henvende sig til Regnar eller slå op i tingbogen.dk. Som følge deraf kan generalforsamlingen frit beslutte, om der skal oprettes et klimatilpasningsprojekt som foreslået, med 9 grønne regnvandsbede, der placeres på vejen.

Hvis beboerne siger ja tak til at oprette klimatilpasningsprojektet underskriver vejlavets bestyrelse en aftale med HOFOR.

Detailplanlægningen bliver foretaget i samarbejde mellem HOFOR, rådgiver og vejlavet i overensstemmelse med kommunens ønsker om et grønt udtryk og en teknisk løsning der virker.

Der skal foretages boreprøver, der viser hvor højt grundvandet står i området og om der er mulighed for nedsivning. Hvis ikke, skal regnbedene udelukkende oprettes som forsinkelsesbassiner med tilslutning til kloaknettet på vejen. Boreprøverne foretages, når det forventes at grundvandet står højt. Der tages prøver fordelt på hele Toftøjevej, og arbejdsgruppen vil pege på vigtige boresteder.

Der oprettes ud over de nuværende vejbede yderligere 3 bede i den nordlige ende af Toftøjevej, så der her bliver 6 regnvandsbede i alt, samt 3 nye i den sydlige ende af vejen. Sidstnævnte bliver alle placeret på den østlige side af vejen pga. underjordiske ledninger på vestsiden. Dette vejstykke ligger ind mod institutionerne, og HOFOR bekræftede, at de ville sikre tilslutning til løsningen fra dem og/eller fra kommunen.

På stikvejen (Blindtarmen) undersøges muligheden for at lave et forsænket bed i græsarealet langs vejen med mulighed for, at udtrykket svarer til det nuværende udseende; græsset kan evt. slås af beboerne, hvis de 2 årlige vedligehold, der omfattes af projektet, ikke er nok.

Der blev holdt en pause i mødet, hvor der kunne ses/studeres de plancher af projektet, der var opsat på væggene. Både det tekniske og placeringen af bedene.

Mødet fortsatte med spørgsmål til, hvorvidt beboerne kan komme med indvendinger vedrørende placeringen af bedene og vejristenes evt. fremtidige placering. De blev besvaret af både Niras og HOFOR, så godt det er muligt med nuværende viden om grundforholdene; det blev samtidigt understreget, at det er vigtigt at det tekniske virker (forsinkelse af vandet ved større regnskyl). Alle beboere er meget velkomne til at komme med viden og input til arbejdsgruppen om særlige forhold på vejen ved deres hus. Vejlavet er mellemmand for at sikre, at koordineringen fungerer.

Der blev spurgt til de tekniske løsninger omkring faskiner, sommer/vinter-forholdene, omkring snerydningen og hvordan man kan løse problemet med lukkede vejriste, samt vand der skal ledes på tværs at vejen over til regnbedene. Der blev foreslået, at der lægges en lang rist på tværs af vejen de stedet hvor en hulning af vejen (vandrende, ’Irish crossing’) kræves. 

Der blev spurgt om det er muligt, at der kan blive en høring på et møde, når projektet er på vej til at blive detailplanlagt. HOFOR/Niras svarede, at der løbende bliver arbejdet/orienteret med vejlavets kontaktperson der koordinerer, og påpegede igen, at det er et teknisk projekt der skal virke, og at det er vigtigt for alle parter, at der er tilfredshed med placering og udseendet/udtrykket. Det vil give ændringer på vejen, men det vil ikke påvirke indkørsler og adgangsveje til grundene, men påvirke parkering på vejen, da vejbedene jo optager noget plads.

Det blev påpeget, at der gennem årene ikke har været nemt at få de nuværende vejbede vedligeholdt af beboerne. Så hvordan skal det så gøres, når der kommer ni vejbede, og hvad med parkeringen, som er problematisk i forvejen, når der er fodboldkampe på Damhusengen. Der blev givet tilsagn fra bestyrelsen om at kontakte kommunen vedrørende indførelse af parkeringsregler eller –forbud, når vi ved mere om placeringerne i projektet.

Der blev gjort opmærksom på, at der ikke bliver saltet på Toftøjevej, så at dette ikke kræver lukning af vejristene/faskinerne om vinteren. Og vejbedene bør indrettes med skrå tilpasning ved ristindløb på en sådan måde, at fejemaskinen ikke samler snebunker i hjørnerne, som derved blokerer for afvandingen af vejen. Selv om vejbedene omkranses af kantsten skal sikres, at der ikke kan parkeres i vejbedene.

Det blev bekræftet af HOFOR, at der bliver tænkt på de løsninger der er nødvendige i samarbejde med kommunen – åbne/lukke vejbrønde i sommer/vinter-perioderne, kontakten til vejlavet angående nødvendig vedligehold mv. 

Der blev spurgt til om, der bliver hævet kantsten på vejen som led i projektet, det blev der svaret nej til.

Derefter blev der delt stemmesedler ud af Ida og samlet ind til ordstyreren, som sammen med Bjarne (revisor) talte sedlerne sammen. Resultatet blev 35 ja og 1 blank, hvilket blev kontrolleret med antallet af de fremmødte medlemshusstande på generalforsamlingen og de afleverede  fuldmagter. Projektet blev dermed vedtaget og vil fortsat blive fulgt af arbejdsgruppen.

Ordstyreren takkede for fremmødet og for de gode bidrag til diskussionen.

4. Eventuelt

Intet. 

Ref. Jens Holm Hansen

 

 

 

 

/opd20018

 
Forside
 
Regler og fælles vedligehold
 
Generalforsamlinger
 
Bestyrelse
 
Socialt på vejen
 
Området: Vanløse og engen