Toftøjevejs vejlaug
Forside
Regler og fælles vedligehold
Generalforsamlinger
Bestyrelse
Socialt på vejen
Området: Vanløse og engen
Vedtægter
Fælles vedligeholdelse
pa3

Vedtægter

Love for Toftøjevejs Vejlaug

§ 1. Navn

Foreningens navn er “Toftøjevejs Vejlaug”.

 
§ 2. Medlemskab

Alle ejere af parceller til vejen kan blive medlem. Der regnes med ét medlemskab for hvert husnummer. Udmeldelse kan ske med skriftligt varsel på mindst 3 måneder til et regnskabsårs udløb. Ved manglende betaling slettes medlemskabet.

 
§ 3. Formål

Foreningens formål er at tage vare om Toftøjevej med tilhørende anlæg, herunder kloakanlæg mv., og at varetage medlemmernes interesser ved fælles anliggender, også i forhold til myndighederne.

 
§ 4. Kontingent

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen for et år ad gangen. Kontingentet betales forud. Omkostninger til fælles foranstaltninger fordeles og afregnes med lige store beløb til hvert medlem.

 
§ 5. Bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse, valgt som nedenfor angivet. Foreningen tegnes af formanden sammen med 1 bestyrelsesmedlem.

 
§ 6. Generalforsamling

1.    Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

2.    Generalforsamlingen skal afholdes hvert år i perioden 1. februar til 15. marts.

3.    Generalforsamlingen indkaldes med mindst 5 ugers varsel af bestyrelsen.

4.    Alle aktiviteter, som i henhold til foreningens formål (jf. § 3) vil få væsentlig betydning for vejlaugets medlemmer, forelægges af bestyrelsen med selvstændigt dagsordenspunkt og med beslutningsforslag.

5.    Dagsorden, regnskab, bestyrelsens forslag til beslutninger samt budget udsendes sammen med indkaldelsen. Forslag fra medlemmer, der tilsigter en generalforsamlingsbeslutning, og som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal sendes til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen og udsendes af bestyrelsen til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen.

6.    Dagsorden for generalforsamlingen er som følger:

a.    Valg af dirigent

b.    Valg af referent

c.    Bestyrelsens beretning for det forløbne år

d.    Aflæggelse af regnskab

e.    Behandling af forslag fra bestyrelse og medlemmer

f.     Gennemgang af budget og fastsættelse af kontingent

g.    Behandling af indkomne forslag

h.    Valg af

                                               i.     Formand

                                              ii.     Kasserer

                                             iii.     Tre bestyrelselsesmedlemmer

                                            iv.     To suppleanter

i.      Valg af revisor og revisorsuppleant

j.      Eventuelt. 

7.    Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.

8.    Lovændringer skal dog vedtages med mindst to tredjedels stemmeflerhed på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af medlemmerne, er repræsenteret.

9.    Er der på en generalforsamling, hvor halvdelen af medlemmerne ikke er repræsenteret, to tredjedeles flertal for en lovændring, kan denne gyldigt vedtages med to tredjedeles flertal på en efterfølgende (ekstra)ordinær generalforsamling, uanset antal fremmødte.

10. Foreningen kan opløses på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvor forslag herom har været optaget på den udsendte dagsorden. Vedtagelsen skal ske efter afstemningsreglerne i stk. 6 og stk. 7. Eventuelle midler eller underskud fordeles ligeligt mellem foreningens medlemmer.

 
§ 7.

Generalforsamlingen vælger formand, kasserer, tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter ved skriftlig afstemning for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Valgbare er fremmødte medlemmer eller medlemmer, som har givet skriftligt tilsagn om at ville modtage valg. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær.

 
§ 8.

Generalforsamlingen ledes af en valgt dirigent. Hvert medlem har én stemme, og der kan stemmes ved fuldmagt. En fremmødt kan kun medbringe én fuldmagt. Fuldmagten afleveres til dirigenten straks efter dennes valg.

 
§ 9. Revisor

Revisor og revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

 
§ 10. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 3 ugers varsel på foranledning af mindst 5 medlemmer eller bestyrelsen. Dagsorden fremsendes sammen med indkaldelsen. Fremsættes der ønske om en ekstraordinær generalforsamling fra medlemmerne, skal bestyrelsen indkalde til denne senest 2 uger efter at have modtaget anmodning herom.

 
§ 11. Regnskabsår

Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.

 
§ 12. Ikrafttræden

Disse love træder i kraft den 12. marts 2015. ()

(br)Forside
Regler og fælles vedligehold
Generalforsamlinger
Bestyrelse
Socialt på vejen
Området: Vanløse og engen