Toftøjevejs vejlaug
Forside
Regler og fælles vedligehold
Generalforsamlinger
Bestyrelse
Socialt på vejen
Området: Vanløse og engen
Bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesmøder opdateres ()
Tidligere referater
pa7

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde d.12-11-2018 afholdt på Toftøjevej 15b

 

Tilstede: Regnar Mandsbjerg, Ida Stengade, Per Stengade, Jens Hansen.

Afbud: Søren og Morten

 

Dagsorden:

1.         Medlemssituationen.

2.         Opfølgningslisten.

3.         Klimasikringsprojektet.

4.         Evt.

 

Ad 1     Ida meddelte af de fleste medlemmer havde betalt kontingent, og de få der manglede har fået en rykker.

Der er konstateret flere huse til salg på Toftøjevej, samt nybyggeriet i nr. 5a er klar til indflytning.

Der var enighed om at sommerfesten og gennemgangen af vejen var en god og hyggelig måde at holde fest på, som kan efterfølges til næste år.

 

Ad.2     Per melder tilbage på spørgsmålet fra majmødet, at prisen på vejbelægning, ved total udskiftning, er ca. 100 kr. pr m2. Det forventes ikke at der er behov for total udskiftning i de næste 15 år. I forbindelse med ændringerne af vejen, når klimatilpasningsprojektet går i gang kan tidsperspektivet vurderes mere præcist og eventuelle reparationer besluttes.

 

Ad.3     Klimatilpasningsprojektet er i gang flere steder i kommunen, Per eller Regnar vil prøve at få en aftale med et af stederne for et besøg af vejlauget, for at se og høre deres erfaringer med projektet.

Det ser ud til at arbejdet med at hæve dæmningen ved Damhussøen går i gang til næste år.

 

Ad.4     Regnar forfatter et nyhedsbrev til alle medlemmerne om at feje nedfaldne blade væk fra kantstenen så vejbrøndene ikke bliver stoppet.

 

Per meddelte at der er vedtaget en plan for hvor hunde må løbe frit på Engen og han har nogle små kort man evt. kan få af ham.

 

Næste møde er mandag den 14. jan. 2019.

 

 

Referent: Jens H.

 

 

 

Bestyrelsesmøde i Toftøjevejs Vejlaug tirsdag den 23. januar 2018 hos Regnar i 1B

Deltagere (bestyrelse og klimasikringsarbejdsgruppe):

Ida & Per, Jens, Morten, Regnar, Torben, Bjarne og Søren

 

Dagsorden

1.       siden sidst

2.       forslag til indsatser

3.       klimaprojektet

4.       generalforsamlingen

5.       fastelavn

6.       vejfest

7.       eventuelt

 

Ad 1. siden sidst

Nye beboere er budt velkomne af Ida.

Reparation af vejbrønde – 2 er repareret – Per og Regnar ser på dæksel som er itu på blindtarmen ud for Ole Birk Olesens grund.

Ad 2. forslag til indsatser

Brændeovne – gode råd – hvordan forbrænder man bedst – gode råd – kan man finde noget ”gode råd” til at sende rundt. Morten laver oplæg og koordinerer med Regnar.

Fælles arbejdsdag – trimning og rydning omkring blomsterkasser. På blindtarmen er den højre del af vejen kørt ned af renovationsbilerne, så dette kunne være et projekt til opfølgning senere.

Regnar foreslår en præcisering af vedtægterne fsv angår konstituering af bestyrelsen hvor det i vedtægterne fremgår at der skal vælges en sekretær og en næstformand, men det har vi aldrig praktiseret så dette får vi præciseret i formuleringen af vedtægterne.

Døde træer mod institutionerne i den sydlige ende af vejen. – Per undersøger nærmere med kommunen hvad de kan bidrage med i denne forbindelse.

Afvanding af Engen – orientering ved Per. Pasning – nedskæring oftere langs med åen. Hundredårsgrøften – pasning – samt husejernes egne forpligtelser og præcisering af hvad der er kommunens og husejernes ansvar for at holde grøften. Husejerne har således selv ansvaret for hæk ud mod Engen, men hele grøften har kommunen ansvaret for at beskære. Folder også til hundeejere – hvordan skal de forholde sig når der er sjældne ynglefugle (viber eks.) på Engen.

Ad 3. klimaprojektet

Brev fra Hofor. Toftøjevej prioriteres i 2020. GF Fossgaarden i 2021.

Hvilke konkrete løsninger der kommer, ved vi ikke præcist endnu. Vi følger op, når der kommer mere konkret fra Hofor.

Vi kan prøve at forhøre os hos andre grundejerforeninger for at høre om mulige løsninger på deres veje i 2018-2019 (Regnar).

Skybrudsproblematikker løser regnvandsprojekterne ikke, så derfor bør husejere – der ligger udsat (lavt og/eller med kælder) fortsat overveje løsninger – såsom højtvandslukke / omfangsdræn mv. som private tiltag hos den enkelte husejer.

Beskrivelse til vejens beboere til rundsending af hvad status er samt hvad vi selv kan gøre.

Ad 4. generalforsamlingen

14. marts – vi holder samme sted som sidst – Ida booker lokalet.

Dagsorden ifølge lovene.

Regnskab og budget sendes med ud

Vejfest lørdag den 16. juni – fælles arbejdsdag – diverse opgaver på vejen – interesserede til festudvalget kan tilmelde sig på generalforsamlingen.

Indkøb til G/F – Ida og Jens sørger for dette.

Vi forhører os hos nogle af de nye på vejen. Søren spørger hos naboen i #45 om det kunne være en tanke at blive suppleant til bestyrelsen hvor vi holder 3-4 møder om året.

Regnskab gennemgås – ca. 20 t.kr. i underskud – 95 t.kr. indestående på foreningens konto i Arbejdernes Landsbank. Budget for 2018.

Referent og ordstyrer på generalforsamlingen: Søren referent og Per ordstyrer.

Opdateret adresse- og kontaktliste kan eventuelt lægges op på hjemmesiden.

Ad 5. Fastelavn

10. februar – Cathrine/Cille mv. – hvem har lyst til at bidrage. Ida spørger om vi kan benytte udendørsarealerne ved Kvanen. – Jens primus motor fra bestyrelsens side ud fra Idas liste.

Ad 6. Vejfest

16. juni – inklusive arbejdsdag. Vi ser på det praktiske når vi kommer nærmere – Ida spørger om vi kan være der til sommerfesten.

Ad 7. Eventuelt

Intet under aktuelt.

 

Referent: Søren Thorbjørnsen #43

Mailadresse: sth@aaenco.dk

 

 

 

 

 

Forside
Regler og fælles vedligehold
Generalforsamlinger
Bestyrelse
Socialt på vejen
Området: Vanløse og engen