Toftøjevejs vejlaug
Forside
Regler og fælles vedligehold
Generalforsamlinger
Bestyrelse
Socialt på vejen
Området: Vanløse og engen
Bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesmøder opdateres ()
Tidligere referater
pa7


 Bestyrelsesmøde i Toftøjevejs Vejlaug onsdag den 16. maj 2018 hos Ida og Per

Deltagere: Per og Ida, Regnar og Søren

Punkter til dagsorden:

- Opfølgning på generalforsamlingen, jf. referat: • Lovforslag – tages op til næste generalforsamling da der skal to generalforsamlingsbeslutninger til i forlængelse af hinanden for ændring af vedtægterne • Kontingentet kan overvejes sat lidt op hvis der er kommende større udgifter • Større arrangementer annonceres i god tid – Regnar skriver ud til medlemmerne • Vedligehold af hække og træer – vi vil gerne have fra Kommunen lidt input til hvad der forlanges af grundejerne der har grund mod engen – afventer kommunen • Oversigt over beboerne, navne og deres adresser samt telefonnumre – vi afventer juridisk svar herpå fra Grundejeren.dk • Forsikringsmulighed på vejbrønde mv. – Regnar har undersøgt – der er ingen forsikringer der dækker sådanne skader • Bestyrelsen skal undersøge hvad en vejbelægning for hele vejen vil koste og hvor længe den nuværende belægning kan holde – Per følger op • Sommerfest og arbejdsdag – vi følger op

- Konstituering med næstformand, jf. lovene (for første gang i mands minde!) • Søren er udnævnt til næstformand - Status vedr. bestyrelsesforsikring • Vi er dækket via vores medlemskab af Grundejeren.dk med erhvervsansvar for 5 mio. kr., bestyrelses- og ledelsesansvar for 1½ mio. kr. , underslæb ½ mio. kr. - Status vedr. lovligheden af navneliste med telefonnumre • Afventer jf. ovenfor tilbagemelding fra Grundejeren.dk. Svar forventes ultimo maj. - Planlægning af arbejdsdag og vejfest den 16. juni • Arbejdsdag samme dag om formiddagen kl. 11 – vi mødes på hjørnet af Toftøjevej og Vanløse Byvej – kolde øl og vand serveres til de hårdarbejdende medlemmer - redskaber medbringes herunder grensaks, kost og rive mv. til at ordne kanter mv. med. Kommer der ingen tilmeldinger bliver denne del af dagen aflyst, men vejfesten fastholdes om eftermiddagen. Ida spørger som vi kan låne Kvanens grund samt borde og stole – Vejfesten starter kl. 17. Per og Ida køber ind. Tilmeldingsfrist 8. juni. Regnar skriver ud. - Orientering om nedkørte kantsten på sidevejen (blindtarmen) – det ser ikke godt ud – kantstenen er kørt ned ind mod Ole Birk Olesen i #39 – visuelt ser det ikke godt ud, men det er ikke vejlaugets opgave at vedligeholde kantsten og fortove. Beboerne opfordres til at tale sammen om at flytte biler, når renovationslastvogne mv. kommer. - Næste møde – 5. september kl. 20 hos Jens Hansen - Eventuelt – De udgåede træer på vejen på sydsiden mod institutionerne – undersøges af Per fortsat – Klyngelederen hos institutionerne er velvilligt indstillet. Vi ser på det igen, når vejprojektet er kommet nærmere om et par år. I denne forbindelse tager vi også gårdmændene i ed, så vi sikrer, at træerne ikke bliver for hårdt behandlet.


Referent Søren Thorbjørnsen, Toftøjevej 43

16.05.2018


Opfølgningsliste: • Større arrangementer annonceres i god tid – Regnar skriver ud • Bestyrelsen skal undersøge hvad en vejbelægning for hele vejen vil koste og hvor længe den nuværende belægning kan holde – Per følger op – Regnar sender antal m2-vejareal til Per • arbejdsdag og vejfest den 16. juni - Per og Ida køber ind. Tilmeldingsfrist 8. juni. Regnar skriver ud. • Næste møde – 5. september kl. 20 hos Jens Hansen

 

 

 

Bestyrelsesmøde 23.01.2018

 

Bestyrelsesmøde i Toftøjevejs Vejlaug tirsdag den 23. januar 2018 hos Regnar i 1B

Deltagere (bestyrelse og klimasikringsarbejdsgruppe):

Ida & Per, Jens, Morten, Regnar, Torben, Bjarne og Søren

 

Dagsorden

1.       siden sidst

2.       forslag til indsatser

3.       klimaprojektet

4.       generalforsamlingen

5.       fastelavn

6.       vejfest

7.       eventuelt

 

Ad 1. siden sidst

Nye beboere er budt velkomne af Ida.

Reparation af vejbrønde – 2 er repareret – Per og Regnar ser på dæksel som er itu på blindtarmen ud for Ole Birk Olesens grund.

Ad 2. forslag til indsatser

Brændeovne – gode råd – hvordan forbrænder man bedst – gode råd – kan man finde noget ”gode råd” til at sende rundt. Morten laver oplæg og koordinerer med Regnar.

Fælles arbejdsdag – trimning og rydning omkring blomsterkasser. På blindtarmen er den højre del af vejen kørt ned af renovationsbilerne, så dette kunne være et projekt til opfølgning senere.

Regnar foreslår en præcisering af vedtægterne fsv angår konstituering af bestyrelsen hvor det i vedtægterne fremgår at der skal vælges en sekretær og en næstformand, men det har vi aldrig praktiseret så dette får vi præciseret i formuleringen af vedtægterne.

Døde træer mod institutionerne i den sydlige ende af vejen. – Per undersøger nærmere med kommunen hvad de kan bidrage med i denne forbindelse.

Afvanding af Engen – orientering ved Per. Pasning – nedskæring oftere langs med åen. Hundredårsgrøften – pasning – samt husejernes egne forpligtelser og præcisering af hvad der er kommunens og husejernes ansvar for at holde grøften. Husejerne har således selv ansvaret for hæk ud mod Engen, men hele grøften har kommunen ansvaret for at beskære. Folder også til hundeejere – hvordan skal de forholde sig når der er sjældne ynglefugle (viber eks.) på Engen.

Ad 3. klimaprojektet

Brev fra Hofor. Toftøjevej prioriteres i 2020. GF Fossgaarden i 2021.

Hvilke konkrete løsninger der kommer, ved vi ikke præcist endnu. Vi følger op, når der kommer mere konkret fra Hofor.

Vi kan prøve at forhøre os hos andre grundejerforeninger for at høre om mulige løsninger på deres veje i 2018-2019 (Regnar).

Skybrudsproblematikker løser regnvandsprojekterne ikke, så derfor bør husejere – der ligger udsat (lavt og/eller med kælder) fortsat overveje løsninger – såsom højtvandslukke / omfangsdræn mv. som private tiltag hos den enkelte husejer.

Beskrivelse til vejens beboere til rundsending af hvad status er samt hvad vi selv kan gøre.

Ad 4. generalforsamlingen

14. marts – vi holder samme sted som sidst – Ida booker lokalet.

Dagsorden ifølge lovene.

Regnskab og budget sendes med ud

Vejfest lørdag den 16. juni – fælles arbejdsdag – diverse opgaver på vejen – interesserede til festudvalget kan tilmelde sig på generalforsamlingen.

Indkøb til G/F – Ida og Jens sørger for dette.

Vi forhører os hos nogle af de nye på vejen. Søren spørger hos naboen i #45 om det kunne være en tanke at blive suppleant til bestyrelsen hvor vi holder 3-4 møder om året.

Regnskab gennemgås – ca. 20 t.kr. i underskud – 95 t.kr. indestående på foreningens konto i Arbejdernes Landsbank. Budget for 2018.

Referent og ordstyrer på generalforsamlingen: Søren referent og Per ordstyrer.

Opdateret adresse- og kontaktliste kan eventuelt lægges op på hjemmesiden.

Ad 5. Fastelavn

10. februar – Cathrine/Cille mv. – hvem har lyst til at bidrage. Ida spørger om vi kan benytte udendørsarealerne ved Kvanen. – Jens primus motor fra bestyrelsens side ud fra Idas liste.

Ad 6. Vejfest

16. juni – inklusive arbejdsdag. Vi ser på det praktiske når vi kommer nærmere – Ida spørger om vi kan være der til sommerfesten.

Ad 7. Eventuelt

Intet under aktuelt.

 

Referent: Søren Thorbjørnsen #43

Mailadresse: sth@aaenco.dk

 

 

 

 

 

Forside
Regler og fælles vedligehold
Generalforsamlinger
Bestyrelse
Socialt på vejen
Området: Vanløse og engen